Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ข้อกำหนดการขาย

ข้อกำหนดการขายต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดการขาย”) มีผลต่อและผูกพันกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท ซูเปอร์พาร์ค ไอเอสเอ็ม จำกัด (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์”  ที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์

หมายเหตุสำหรับผู้ใช้: กรุณาอ่านข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดก่อนทำการซื้อ ในการเลือกช่อง “ฉันตกลง” ถือว่าท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านข้อตกลงฉบับนี้แล้ว เข้าใจ และตกลงที่จะมีภาระผูกพันตามข้อกำหนดการขายนี้ หากท่านทำการซื้อแทนผู้อื่น ท่านได้ตกลงว่าท่านได้ทำการซื้อในฐานะตัวแทนของพวกเขา

หมายเหตุสำคัญ -กรุณาอ่านการยกเว้นการรับผิดชอบ -การสละสิทธิ์ในการฟ้องร้อง –สมมติฐานความเสี่ยงของท่าน – ข้อกำหนดเหล่านี้ส่งผลต่อสิทธิทางกฎหมายของท่าน

  1. ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ ในฐานะผู้จัดหาบริการสันทนาการ เป็นผู้ขายบัตรทั้งหมด และจัดหาบริการสันทนาการและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดให้กับท่าน (ลูกค้า) รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแทรมโพลีน สเก็ตบอร์ด เบสบอล เคเบิลสไลด์ รถถีบ บาสเก็ตบอล กำแพงปีนเขา ลานยิมนาสติก ท่อสไลด์ และการซ่อมบำรุงสภาพอุปกรณ์ การจัดพื้นที่ การก่อสร้าง การออกแบบ การซ่อมบำรุงและการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ผู้คนหรือวัตถุบนอุปกรณ์นั้นๆ พื้นที่โดยรอบ และกิจกรรมกีฬาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หรือการใช้เวลาทำกิจกรรมที่ใกล้เคียงกัน (กิจกรรมสันทนาการ) ในพื้นที่ของซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดต่อไปนี้:

1.1 ในการซื้อบัตรเพื่อหรือในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ในสถานที่ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ ทุกแห่ง ลูกค้าในนามของตนเองและผู้เข้าใช้บริการคนอื่นๆ ที่ลูกค้าเป็นผู้ซื้อบัตรให้ (ลูกค้าและผู้เข้าใช้บริการคนอื่นๆ จะถูกเรียกว่า “ผู้เข้าใช้บริการ”) ตกลงที่จะยอมรับข้อตกลงผูกมัดตามเงื่อนไขเหล่านี้ บุคคลใดที่ติดตามผู้เข้าใช้บริการ (ไม่ว่าจะเป็นผู้สังเกตการณ์หรือเพื่อดูแลเด็ก) ถือว่าเป็นผู้เข้าใช้บริการด้วยและตกลงที่จะยอมรับข้อตกลงผูกมัดตามเงื่อนไขเหล่านี้เช่นกัน

1.2 ตามที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ พนักงานของบริษัท ผู้อำนวยการ และตัวแทน ไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการเสียชีวิตของผู้เข้าใช้บริการงานใดๆ ยกเว้นแต่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นโดยตรงจากความสะเพร่าของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์

1.3 ผู้เข้าใช้บริการรับทราบว่ากิจกรรมสันทนาการนั้นมีอันตรายอยู่ในความเสี่ยงแฝงต่างๆ และอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บส่วนบุคคลขึ้นได้ บางครั้งอาจเกิดการเสียชีวิตขึ้น ผู้เข้าใช้บริการได้รับทราบและยอมรับในความเสี่ยงดังกล่าวทั้งหมดแล้ว และขอสละสิทธิ์ในการฟ้องร้อง ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ สำหรับอาการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการเสียชีวิตไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยหรือเชื่อมโยงกับการเข้าร่วมงานของผู้เข้าใช้บริการในกิจกรรมดังกล่าว ยกเว้นแต่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นโดยตรงจากความสะเพร่าของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์

1.4 คำเตือนด้านความเสี่ยง: การใช้แทรมโพลีน สเก็ตบอร์ด เบสบอล เคเบิลสไลด์ รถถีบ บาสเก็ตบอล กำแพงปีนเขา ลานยิมนาสติก ท่อสไลด์ หรืออุปกรณ์และกิจกรรมอื่นๆ ที่สถานที่ใดๆ ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ มีความเสี่ยงค่อนข้างมากที่ผู้เข้าใช้บริการจะได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคล รวมถึงความเป็นไปได้ของการได้รับบาดเจ็บรุนแรง ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต ผู้เข้าใช้บริการทุกคนที่ดำเนินกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ยืนยันที่จะทำกิจกรรมดังกล่าวตามความเสี่ยงของตนเอง

1.5 ผู้ใช้บริการต้องใช้อุปกรณ์ทั้งหมดที่สถานที่ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ อย่างมีความรับผิดชอบ และมีความเคารพต่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ผู้เข้าใช้บริการอาจมีความรับผิดต่อบุคคลอื่นสำหรับอาการบาดเจ็บของพวกเขา หากการบาดเจ็บดังกล่าวเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ไร้ความรับผิดชอบ จงใจ หรือเลินเล่อ ผู้เข้าใช้บริการต้องจ่ายค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่สถานที่ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่ไร้ความรับผิดชอบ จงใจ หรือเลินเล่อ

1.6 ผู้เข้าใช้บริการตกลงที่จะจ่ายค่าดำเนินการและอนุญาตให้ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ กระทำขั้นตอนต่างๆ ที่ถือว่าจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลในการปกป้องสวัสดิภาพของเขา/เธอในกรณีที่เกิดอาการบาดเจ็บส่วนบุคคล รวมถึงการรักษาพยาบาลฉุกเฉินใดๆ และการส่งตัวด้วยรถฉุกเฉิน

1.7 เด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบทุกคนจะต้องมีผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีหรือสูงกว่า) ที่ชำระค่าบัตรเข้ามาคอยดูแลหนึ่งคนเมื่อเข้ามาใน SuperPark เมื่อผู้เข้าใช้บริการนั้นต้องรับผิดชอบต่อเด็ก ผู้เข้าใช้บริการตกลงที่จะยอมรับข้อตกลงผูกมัดตามเงื่อนไขเหล่านี้ในฐานะตัวแทนของเด็ก ผู้เข้าใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบในความปลอดภัยของเด็กและต้องคอยดูแลพวกเขาอยู่ตลอดเวลา

1.8 ผู้เข้าใช้บริการต้องมีสุขภาพที่ดีและปราศจากเงื่อนไขทางการแพทย์ที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย สตรีมีครรภ์ ลูกค้าที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้ว หรือสวมเฝือก ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณ Park ได้ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ หรือใช้อุปกรณ์ใดๆ หากมีข้อสงสัย โปรดขอคำแนะนำทางการแพทย์เพิ่มเติม

1.9 ระหว่างอยู่ในสถานที่ใดๆ ของ SuperPark Thailand ผู้เข้าใช้บริการอนุญาตให้มีการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเพื่อการรักษาความปลอดภัยหรือเพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งตัวผู้เข้าใช้บริการและเด็กในการดูแล ภาพและวิดีโอดังกล่าวจะถือเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ SuperPark Thailand และผู้เข้าใช้บริการยินยอมให้มีการจัดพิมพ์เอกสารแจกฟรี และ/หรือใช้ภาพและวิดีโอดังกล่าวในรูปแบบหรือสื่อใดๆ ก็ตาม โดยไม่มีการชำระเงินหรือค่าชดเชยใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

1.10 บัตรทั้งหมดยังคงเป็นทรัพย์สินของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ และไม่สามารถส่งต่อหรือขายซ้ำได้ บัตรใช้ได้เฉพาะในวันที่ระบุและถือเป็นโมฆะหากมีการปลอมแปลงตกแต่งใดๆ

1.11 ผู้เข้าใช้บริการต้องปฏิบัติตามป้ายทั้งหมดหรือคำแนะนำอื่นๆ ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ และ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ อาจระงับหรือยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการของผู้เข้าใช้บริการในสถานที่ใดๆ ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ อย่างไม่โจ่งแจ้ง สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หรือมีการกระทำที่เลินเล่อหรือประมาท

1.12 ผู้เข้าใช้บริการต้องดูแลข้าวของสัมภาระของตนเองที่ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ วัตถุอย่าง โทรศัพท์และกล้องถ่ายภาพ อาจได้รับความเสียหายหากมีการใช้ในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินของผู้เข้าใช้บริการ (ไม่ว่าจะเกิดเหตุขึ้นอย่างไรก็ตาม) ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการที่สถานที่ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์

1.13 หากท่านหรือผู้เข้าใช้บริการงานคนใดเลือกที่จะใช้ห้องเก็บเสื้อหรือห้องเก็บของที่จัดเตรียมให้โดย ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ เราไม่แนะนำให้เก็บของมีค่าเอาไว้ในนั้น ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ต่อทรัพย์สินที่เก็บไว้ในห้องเก็บเสื้อหรือห้องเก็บของที่สถานที่ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความเลินเล่อของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ หรือไม่ก็ตาม)

1.14 หากท่านซื้อบัตรสำหรับการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่สถานที่ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ แทนผู้อื่น ท่านและบุคคลนั้นล้วนตกลงว่าท่านได้ทำการซื้อในฐานะตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของบุคคลนั้น และเขา/เธอจะยอมรับข้อตกลงผูกมัดตามเงื่อนไขเหล่านี้

1.15 ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนวันและชั่วโมงทำการของเรา การนำออกหรือยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดหรือใดๆ หรือพื้นที่ภายในพาร์ก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุผลด้านเทคนิค สุขภาพและความปลอดภัย และ/หรือเหตุผลด้านปฏิบัติการ หรือมีการจัดงานพิเศษหรืองานส่วนบุคคล เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใดๆ มูลค่าเต็มหรือบางส่วนของมูลค่าบัตรจะไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายชดเชยใดๆ หากกิจกรรมหรือพื้นที่ที่มีการโฆษณาไว้ถูกถอดออกหรือปิดตัวในระหว่างการเยี่ยมชม

เกี่ยวกับเว็บไซต์

  1. ข้อกำหนดการขายเหล่านี้

2.1 โปรดอ่านข้อกำหนดการขายเหล่านี้โดยละเอียดก่อนจะเข้าใช้เว็บไซต์ ในการเข้าใช้เว็บไซต์ ท่านได้ตกลงที่จะยอมรับข้อตกลงผูกมัดตามข้อกำหนดการขายเหล่านี้

2.2 เว็บไซต์จัดทำขึ้นโดยบริษัท SuperPark ISM จำกัด ให้แก่ SuperPark

2.3 เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามและผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ ไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดกับเนื้อหาของบุคคลที่สามที่นำเสนอในหรือผ่านเว็บไซต์ การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามของท่านถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

2.4 เว็บไซต์อาจมีการเล่นโฆษณาของบุคคลที่สามอยู่เป็นระยะ โฆษณาดังกล่าวอาจจะหรืออาจจะไม่มีไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ ไม่ได้สนับสนุนหรือแนะนำสินค้าหรือบริการของผู้ทำการโฆษณาหรือเว็บไซต์ของพวกเขา หากท่านซื้อสินค้าหรือบริการจากพวกเขาหรือไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

2.5 ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดในนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอธิบายถึงบริการ ภาพถ่าย และโลโก้ (“เนื้อหาเว็บไซต์”) เป็นของบริษัท SuperParkISM จำกัดหรือผู้ถือลิขสิทธิ์ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ทำสำเนา ดัดแปลง หรือแจกจ่ายเนื้อหาเว็บไซต์โดยปราศจากคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม ท่านได้รับอนุญาตให้ “แบ่งปัน” เนื้อหาเว็บไซต์บางส่วนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการใช้ปลั๊กอินสื่อสังคมออนไลน์ตรงส่วนที่ทำเอาไว้ให้

2.6 เว็บไซต์อาจมีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของบริษัท SuperParkISM จำกัด บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ เหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

2.7 ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ อาจยกเลิกหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหาได้ทุกเมื่อ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ อาจปิดกั้นหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านหากท่านละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดในการรับผิดทั้งหมดของบริษัท SuperParkISM จำกัด จะยังคงอยู่เช่นเดิม

2.8 เว็บไซต์มีการใช้คุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

  1. ขั้นตอนการสั่งซื้อ

3.1 ท่านอาจเสนอที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ ที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ตามราคาที่ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์

3.2 คำสั่งซื้อของท่านต้องมีชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รายละเอียดบัตรเครดิต และข้อมูลการสั่งซื้ออื่นๆ ตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวจะถูกดำเนินการโดยเรา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

3.3 การชำระเงินต้องทำโดยบัตรเครดิตที่ใช้ในการสั่งซื้อบนเว็บไซต์

3.4 การยืนยันคำสั่งซื้อของท่านจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านให้ไว้หลังจากที่การทำธุรกรรมทางการเงินของท่านผ่านเรียบร้อย หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันภายในสองวันทำการ โปรดติดต่อศูนย์ติดต่อ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ สัญญาการซื้อจะไม่สมบูรณ์จนกว่าเราจะออกอีเมลยืนยันฉบับนี้

3.5 ท่านไม่อาจยกเลิกคำสั่งซื้อได้หลังจากที่ยื่นเรื่องและชำระเงินแล้ว แม้ว่าอีเมลยืนยันจาก ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ จะยังอยู่ในระหว่างดำเนินการก็ตาม

3.6 หากท่านต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ ทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรือในการไปเยี่ยมชมสถานที่ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ การซื้อดังกล่าวจะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดการขายเหล่านี้ (ไม่รวมถึงข้อกำหนดการขายใดๆ ที่ระบุไว้สำหรับการซื้อที่ทำขึ้นผ่านทางเว็บไซต์) แต่รวมถึงข้อกำหนดที่แสดงไว้ที่สถานที่ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์

3.7 บัตรของท่านจะถูกจัดส่งทางอีเมล โปรดนำเอาบัตรที่ปรินต์ออกมาเพื่อนำมาใช้ที่สถานที่ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ มิฉะนั้น ท่านอาจจะใช้บัตรของท่านไม่ได้

 

  1. ราคา

4.1 ราคาผลิตภัณฑ์ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ จะเป็นราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ในวันที่ท่านทำการสั่งซื้อ บางครั้งอาจจะมีข้อผิดพลาดเรื่องราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ (โปรดดูข้อ 5.1 ด้านล่าง)

4.2 ราคาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ถูกระบุไว้เป็นเงินบาทและต้องจ่ายจำนวนเต็ม ยกเว้นแต่มีการเสนอส่วนลดไว้บนเว็บไซต์

 

  1. การยกเลิกเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือการไม่มีของในสต็อก

5.1 ท่านรับทราบว่าแม้ว่าจะมีการระวังป้องกันอย่างสมเหตุผลแล้วของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ ผลิตภัณฑ์ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ อาจถูกระบุเป็นราคาที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีของในสต็อกเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือการมองข้ามอย่างไรก็ตาม ในกรณีเหล่านี้ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำธุรกรรม แม้ว่าคำสั่งซื้อของท่านจะได้รับการยืนยันและบัตรเครดิตของท่านได้ถูกตัดเงินไปแล้ว

5.2 หากการยกเลิกในลักษณะนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บัตรเครดิตของท่านถูกตัดเงินไปแล้วจากการซื้อ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ จะทำการออกเครดิตคืนบัญชีบัตรเครดิตของท่านตามจำนวนในทันที

 

  1. การยกเลิกด้วยเหตุผลอื่น

ภายใต้สถานการณ์ปกติ คำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้วจะทำให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่านที่สถานที่ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีสถานการณ์ที่เราไม่สามารถทำให้สถานที่หรือบริการของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ พร้อมในวันหรือเวลาที่ระบุไว้ อันอาจจะเป็นผลมาจากการปิดสถานที่อย่างไม่คาดคิดของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ ความเสียหายต่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่อาจจะไม่ปลอดภัย จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ หรืออื่นๆ ในสถานการณ์ดังกล่าว เราจะแจ้งท่านให้ทราบถึงสถานการณ์ และจะทำการคืนเงินค่าบัตรหรืออนุญาตให้ท่านทำการเลือกตารางเวลาใหม่ (ถ้าเป็นไปได้) ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ จะไม่รับผิดชอบสำหรับค่าเดินทางหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกดังกล่าว

 

  1. รายละเอียดของข้อกำหนดที่ปรับใช้กับการซื้อผลิตภัณฑ์ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์

รายละเอียดของขอ้กำหนดที่ปรับใช้ในการซื้อผลิตภัณฑ์ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ บนเว็บไซต์อาจจะแตกต่างกันไปในบางครั้ง ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและข้อกำหนดการขายหากจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนรายละเอียดและข้อกำหนดที่ตีพิมพ์บนเว็บไซต์ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ ที่ท่านซื้อไป

 

  1. การส่งคำสั่งซื้อและข้อตกลงของท่านต่อข้อกำหนดการขาย

เมื่อท่านคลิกกล่อง “ฉันตกลง” ท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดการขายเหล่านี้ และ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ จะถือว่าเป็นการผูกมัดคำสั่งซื้อ ท่านต้องรับผิดชอบในการยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำสั่งซื้อของท่าน ในการยืนยันคำสั่งซื้อของท่าน ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน ขึ้นอยู่กับความพร้อม ปกติแล้ว ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ จะยืนยันแต่ละคำสั่งซื้อที่ทำออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์หรือทางอีเมลภายในสองวันทำงาน

 

ทันทีที่ท่านทำการส่งคำสั่งซื้อ การชำระเงินของท่านจะไม่สามารถทำการขอเงินคืนได้ แม้ว่าท่านจะตัดสินใจไม่ใช้บัตรที่สั่งซื้อไปก็ตาม

 

  1. นโยบายความปลอดภัย

9.1 เมื่อทำการซื้อจากเว็บไซต์ รายละเอียดด้านการเงินของท่านจะถูกส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัย

 

9.2 ไม่มีการทำธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ตใดๆ ที่สามารถรับประกันว่าปลอดภัยโดยสมบูรณ์ได้ แม้ว่า ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ จะทุ่มเทในการปกป้องข้อมูลดังกล่าว แต่ก็ไม่สามารถรับประกันหรือยืนยันได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านได้ส่งไป ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลใดๆ ที่ท่านส่งให้กับ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ รวมถึงรายละเอียดบัตรเครดิตของท่าน ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง และตามที่ข้อกฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายทางการเงินหรือความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความละเลย การะเมิดข้อตกลง พระราชบัญญัติ หรือหน้าที่ตามกฎหมายโดย ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์

 

9.3 การชำระเงินของท่านอาจดำเนินการโดย ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ หรือได้รับในนามของบริษัทในเครือของเรา SuperPark Asia Ltd (“Superpark Hong Kong”) เมื่อ ซูเปอร์พาร์ค ไทยแลนด์ ได้รับการชำระเงินของท่าน จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

 

9.4 ข้อมูลบางอย่างที่ท่านส่งผ่านทางเว็บไซต์จะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของเรานั้นถูกกำหนดเอาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

  1. กฎหมายและอำนาจศาล

ข้อกำหนดการขายเหล่านี้ถูกควบคุมและตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย และศาลของประเทศไทยจะมีอำนาจพิเศษเหนือข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการขายเหล่านี้ ถ้าข้อกำหนดการขายเหล่านี้ถูกตัดสินว่าให้เป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับ หรือใช้งานใดๆ ไม่ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถือว่าถูกยกเลิกและข้อกำหนดการขายที่เหลืออยู่จะยังคงอยู่และจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่เช่นเดิม

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว – คลิกที่นี่

© 2017 บริษัท SuperParkISM จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Your cart

Total
Euro
Shipping and discount codes are added at checkout.